Sản phẩm học viên Animation Nâng Cao tại InCom Academy

Phim ngắn diễn hoạt Animation tương tác 3 nhân vật 

Một trong những sản phẩm của học viên khóa Animation Nâng Cao tại InCom Academy

Học viên sẽ phải nghĩ ý tưởng Animation từ đầu đến hết phim, không được phép tham khảo phim mẫu

Chia sẻ